ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the ICollection.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do ICollection .An object that can be used to synchronize access to the ICollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ImmutableSortedSet<T>.Builder wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy