ImmutableSortedSet<T>.Union(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Dodaje dany zestaw elementów do tego niezmiennego zestawu posortowanego.Adds a given set of items to this immutable sorted set.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableSortedSet<T> ^ Union(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T> Union (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
member this.Union : seq<'T> -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<'T>
Public Function Union (other As IEnumerable(Of T)) As ImmutableSortedSet(Of T)

Parametry

other
IEnumerable<T>

Elementy do dodania.The items to add.

Zwraca

ImmutableSortedSet<T>

Nowy zestaw z dodanymi elementami; lub oryginalny zestaw, jeśli wszystkie elementy zostały już w zestawie.The new set with the items added; or the original set if all the items were already in the set.

Uwagi

System. Collections. niezmienny pakiet NuGetSystem.Collections.Immutable NuGet package

Informacje o niezmiennej kolekcji i sposobach instalowaniaAbout immutable collections and how to install

Dotyczy