Collection<T>.Items Właściwość

Definicja

Pobiera otokę wokół elementu Collection<T>. IList<T>Gets a IList<T> wrapper around the Collection<T>.

protected:
 property System::Collections::Generic::IList<T> ^ Items { System::Collections::Generic::IList<T> ^ get(); };
protected System.Collections.Generic.IList<T> Items { get; }
member this.Items : System.Collections.Generic.IList<'T>
Protected ReadOnly Property Items As IList(Of T)

Wartość właściwości

OtokaCollection<T>wokół. IList<T>A IList<T> wrapper around the Collection<T>.

Uwagi

Otoka zapewnia funkcjonalność IList<T> klasy i uwidacznia wszystkie elementy Collection<T>.The wrapper provides the functionality of the IList<T> class and exposes all the elements of the Collection<T>.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy