Collection<T>.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Określa indeks określonego elementu w IList.Determines the index of a specific item in the IList.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

Object do zlokalizowania w IList.The Object to locate in the IList.

Zwraca

Indeks value, jeśli znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Wyjątki

value jest typu, którego nie można przypisać do IList.value is of a type that is not assignable to the IList.

Uwagi

Ta metoda określa równość przy użyciu domyślnego Comparer<T>.Defaultporównującego.This method determines equality using the default comparer Comparer<T>.Default. Comparer<T>.Default sprawdza, czy typ T implementuje System.IComparable<T> i używa tej implementacji, jeśli jest dostępny.Comparer<T>.Default checks whether type T implements System.IComparable<T> and uses that implementation, if available. Jeśli nie, Comparer<T>.Default sprawdza, czy typ T implementuje System.IComparable.If not, Comparer<T>.Default checks whether type T implements System.IComparable. Jeśli typ T nie implementuje żadnego interfejsu, ta metoda używa Object.Equals.If type T does not implement either interface, this method uses Object.Equals.

Ta metoda jest operacją O (n), gdzie n jest Count.This method is an O(n) operation, where n is Count.

Dotyczy