Collection<T>.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Wstawia element do IList obiektu o określonym indeksie.Inserts an item into the IList at the specified index.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera), value który powinien zostać wstawiony.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

, Object Aby wstawić IListdo.The Object to insert into the IList.

Implementuje

Wyjątki

indexnie jest prawidłowym indeksem w IList.index is not a valid index in the IList.

valuejest typu, którego nie można przypisać do IListelementu.value is of a type that is not assignable to the IList.

Uwagi

Jeśli index jest równa liczbie elementów IListw, value jest dołączany na końcu.If index equals the number of items in the IList, then value is appended to the end.

Ta metoda jest operacją on(), gdzie n is Count.This method is an O(n) operation, where n is Count.

Dotyczy