Collection<T>.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, IList czy ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the IList has a fixed size.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

trueJeśli ma stały rozmiar; falsew przeciwnym razie. IListtrue if the IList has a fixed size; otherwise, false. W domyślnej implementacji programu Collection<T>ta właściwość zawsze zwraca wartość. falseIn the default implementation of Collection<T>, this property always returns false.

Implementuje

Uwagi

W kolekcji o stałym rozmiarze po jej utworzeniu nie można dodawać ani usuwać elementów, jednak można modyfikować istniejące elementy.A collection with a fixed size does not allow the addition or removal of elements after the collection is created, but it allows the modification of existing elements.

Kolekcja o stałym rozmiarze jest po prostu kolekcją z otoką, która zapobiega dodawaniu i usuwaniu elementów; w związku z tym, jeśli wprowadzono zmiany do źródłowej kolekcji, w tym dodawanie lub usuwanie elementów, kolekcja o stałym rozmiarze odzwierciedla te zmiany.A collection with a fixed size is simply a collection with a wrapper that prevents adding and removing elements; therefore, if changes are made to the underlying collection, including the addition or removal of elements, the fixed-size collection reflects those changes.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy