Collection<T>.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest IList tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

trueJeśli jest IList tylko do odczytu; falsew przeciwnym razie.true if the IList is read-only; otherwise, false. W domyślnej implementacji programu Collection<T>ta właściwość zawsze zwraca wartość. falseIn the default implementation of Collection<T>, this property always returns false.

Implementuje

Uwagi

W kolekcji tylko do odczytu po jej utworzeniu nie można dodawać, usuwać ani modyfikować elementów.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Kolekcja, która jest tylko do odczytu, jest po prostu zbiorem z otoką uniemożliwiającą zmianę kolekcji; w związku z tym, jeśli zmiany zostaną wprowadzone do podstawowej kolekcji, kolekcja tylko do odczytu uwzględni te zmiany.A collection that is read-only is simply a collection with a wrapper that prevents modifying the collection; therefore, if changes are made to the underlying collection, the read-only collection reflects those changes.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy