ReadOnlyCollection<T>.IList<T>.Insert(Int32, T) Metoda

Definicja

Wstawia element do obiektu IList<T> o określonym indeksie.Inserts an item to the IList<T> at the specified index. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException .This implementation always throws NotSupportedException.

 virtual void System.Collections.Generic.IList<T>.Insert(int index, T value) = System::Collections::Generic::IList<T>::Insert;
void IList<T>.Insert (int index, T value);
abstract member System.Collections.Generic.IList<T>.Insert : int * 'T -> unit
override this.System.Collections.Generic.IList<T>.Insert : int * 'T -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As T) Implements IList(Of T).Insert

Parametry

index
Int32

Liczony od elementu zerowego indeks, w którym powinien zostać wstawiony parametr value.The zero-based index at which value should be inserted.

value
T

Obiekt, który ma zostać wstawiony do IList<T> .The object to insert into the IList<T>.

Implementuje

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ReadOnlyCollection<T> wystąpienie jest rzutowane do IList<T> interfejsu.It can be used only when the ReadOnlyCollection<T> instance is cast to an IList<T> interface.

Dotyczy