ReadOnlyCollection<T>.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje element do elementu IList .Adds an item to the IList. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException .This implementation always throws NotSupportedException.

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

, Object Aby dodać do IList .The Object to add to the IList.

Zwraca

Int32

Położenie, do którego wstawiono nowy element.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ReadOnlyCollection<T> wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ReadOnlyCollection<T> instance is cast to an IList interface.

Dotyczy