ReadOnlyCollection<T>.IList.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z IList .Removes all items from the IList. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException .This implementation always throws NotSupportedException.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ReadOnlyCollection<T> wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ReadOnlyCollection<T> instance is cast to an IList interface.

Dotyczy