ReadOnlyCollection<T>.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Określa indeks określonego elementu w IList .Determines the index of a specific item in the IList.

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

ObjectAby zlokalizować w IList .The Object to locate in the IList.

Zwraca

Int32

Indeks elementu value if znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Wyjątki

value nie jest typu określonego dla parametru typu ogólnego T .value is not of the type specified for the generic type parameter T.

Uwagi

Ta metoda określa równość przy użyciu domyślnej funkcji porównującej EqualityComparer<T>.Default .This method determines equality using the default comparer EqualityComparer<T>.Default.

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym ta metoda jest n operacją o (), gdzie n is Count .This method performs a linear search; therefore, this method is an O(n) operation, where n is Count.

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ReadOnlyCollection<T> wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ReadOnlyCollection<T> instance is cast to an IList interface.

Dotyczy