SortedList.Clone Metoda

Definicja

Tworzy skróconą kopię obiektu SortedList.Creates a shallow copy of a SortedList object.

public:
 virtual System::Object ^ Clone();
public virtual object Clone ();
abstract member Clone : unit -> obj
override this.Clone : unit -> obj
Public Overridable Function Clone () As Object

Zwraca

Object

Skrócona kopia obiektu SortedList.A shallow copy of the SortedList object.

Implementuje

Uwagi

Skrócona kopia kolekcji kopiuje tylko elementy kolekcji, niezależnie od tego, czy są to typy odwołań czy typy wartości, ale nie kopiuje obiektów, do których odwołują się odwołania.A shallow copy of a collection copies only the elements of the collection, whether they are reference types or value types, but does not copy the objects that the references refer to. Odwołania w nowej kolekcji wskazują te same obiekty, do których odwołują się odwołania w pierwotnym punkcie kolekcji.The references in the new collection point to the same objects that the references in the original collection point to.

Z kolei Szczegółowa kopia kolekcji Kopiuje elementy i wszystko bezpośrednio lub pośrednio odwołujące się do elementów.In contrast, a deep copy of a collection copies the elements and everything directly or indirectly referenced by the elements.

Ta metoda jest operacją parametru O(n), gdzie parametr n jest obiektem Count.This method is an O(n) operation, where n is Count.

Dotyczy

Zobacz też