SortedList.SetByIndex(Int32, Object) Metoda

Definicja

Zamienia wartość w określonym indeksie w obiekcie SortedList.Replaces the value at a specific index in a SortedList object.

public:
 virtual void SetByIndex(int index, System::Object ^ value);
public virtual void SetByIndex (int index, object value);
abstract member SetByIndex : int * obj -> unit
override this.SetByIndex : int * obj -> unit
Public Overridable Sub SetByIndex (index As Integer, value As Object)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera), w którym ma zostać zapisany value.The zero-based index at which to save value.

value
Object

Object do zapisania w obiekcie SortedList.The Object to save into the SortedList object. Wartość może być null.The value can be null.

Wyjątki

index znajduje się poza zakresem prawidłowych indeksów dla obiektu SortedList.index is outside the range of valid indexes for the SortedList object.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak zastąpić wartość istniejącego elementu w obiekcie SortedList.The following code example shows how to replace the value of an existing element in a SortedList object.

#using <system.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
void PrintIndexAndKeysAndValues( SortedList^ myList )
{
  Console::WriteLine( "\t-INDEX-\t-KEY-\t-VALUE-" );
  for ( int i = 0; i < myList->Count; i++ )
  {
   Console::WriteLine( "\t[{0}]:\t{1}\t{2}", i, myList->GetKey( i ), myList->GetByIndex( i ) );

  }
  Console::WriteLine();
}

int main()
{
  
  // Creates and initializes a new SortedList.
  SortedList^ mySL = gcnew SortedList;
  mySL->Add( 2, "two" );
  mySL->Add( 3, "three" );
  mySL->Add( 1, "one" );
  mySL->Add( 0, "zero" );
  mySL->Add( 4, "four" );
  
  // Displays the values of the SortedList.
  Console::WriteLine( "The SortedList contains the following values:" );
  PrintIndexAndKeysAndValues( mySL );
  
  // Replaces the values at index 3 and index 4.
  mySL->SetByIndex( 3, "III" );
  mySL->SetByIndex( 4, "IV" );
  
  // Displays the updated values of the SortedList.
  Console::WriteLine( "After replacing the value at index 3 and index 4," );
  PrintIndexAndKeysAndValues( mySL );
}

/*
This code produces the following output.

The SortedList contains the following values:
    -INDEX- -KEY-  -VALUE-
    [0]:  0    zero
    [1]:  1    one
    [2]:  2    two
    [3]:  3    three
    [4]:  4    four

After replacing the value at index 3 and index 4,
    -INDEX- -KEY-  -VALUE-
    [0]:  0    zero
    [1]:  1    one
    [2]:  2    two
    [3]:  3    III
    [4]:  4    IV
*/
using System;
using System.Collections;
public class SamplesSortedList {

  public static void Main() {

   // Creates and initializes a new SortedList.
   SortedList mySL = new SortedList();
   mySL.Add( 2, "two" );
   mySL.Add( 3, "three" );
   mySL.Add( 1, "one" );
   mySL.Add( 0, "zero" );
   mySL.Add( 4, "four" );

   // Displays the values of the SortedList.
   Console.WriteLine( "The SortedList contains the following values:" );
   PrintIndexAndKeysAndValues( mySL );

   // Replaces the values at index 3 and index 4.
   mySL.SetByIndex( 3, "III" );
   mySL.SetByIndex( 4, "IV" );

   // Displays the updated values of the SortedList.
   Console.WriteLine( "After replacing the value at index 3 and index 4," );
   PrintIndexAndKeysAndValues( mySL );
  }

  public static void PrintIndexAndKeysAndValues( SortedList myList ) {
   Console.WriteLine( "\t-INDEX-\t-KEY-\t-VALUE-" );
   for ( int i = 0; i < myList.Count; i++ ) {
     Console.WriteLine( "\t[{0}]:\t{1}\t{2}", i, myList.GetKey(i), myList.GetByIndex(i) );
   }
   Console.WriteLine();
  }
}
/*
This code produces the following output.

The SortedList contains the following values:
  -INDEX-  -KEY-  -VALUE-
  [0]:  0  zero
  [1]:  1  one
  [2]:  2  two
  [3]:  3  three
  [4]:  4  four

After replacing the value at index 3 and index 4,
  -INDEX-  -KEY-  -VALUE-
  [0]:  0  zero
  [1]:  1  one
  [2]:  2  two
  [3]:  3  III
  [4]:  4  IV
*/
Imports System.Collections

Public Class SamplesSortedList  
  
  Public Shared Sub Main()
    
    ' Creates and initializes a new SortedList.
    Dim mySL As New SortedList()
    mySL.Add(2, "two")
    mySL.Add(3, "three")
    mySL.Add(1, "one")
    mySL.Add(0, "zero")
    mySL.Add(4, "four")
    
    ' Displays the values of the SortedList.
    Console.WriteLine("The SortedList contains the following" & _
      "values:")
    PrintIndexAndKeysAndValues(mySL)
    
    ' Replaces the values at index 3 and index 4.
    mySL.SetByIndex(3, "III")
    mySL.SetByIndex(4, "IV")
    
    ' Displays the updated values of the SortedList.
    Console.WriteLine("After replacing the value at index 3 and index 4,")
    PrintIndexAndKeysAndValues(mySL)
  End Sub
  
  
  
  Public Shared Sub PrintIndexAndKeysAndValues(myList As SortedList)
    Console.WriteLine(ControlChars.Tab & "-INDEX-" & ControlChars.Tab & _
      "-KEY-" & ControlChars.Tab & "-VALUE-")
    Dim i As Integer
    For i = 0 To myList.Count - 1
      Console.WriteLine(ControlChars.Tab & "[{0}]:" & ControlChars.Tab & _
        "{1}" & ControlChars.Tab & "{2}", i, myList.GetKey(i), _
        myList.GetByIndex(i))
    Next i
    Console.WriteLine()
  End Sub
End Class

' This code produces the following output.
' 
' The SortedList contains the following values:
'   -INDEX-  -KEY-  -VALUE-
'   [0]:  0  zero
'   [1]:  1  one
'   [2]:  2  two
'   [3]:  3  three
'   [4]:  4  four
' 
' After replacing the value at index 3 and index 4,
'   -INDEX-  -KEY-  -VALUE-
'   [0]:  0  zero
'   [1]:  1  one
'   [2]:  2  two
'   [3]:  3  III
'   [4]:  4  IV

Uwagi

Sekwencja indeksów jest oparta na sekwencji sortowania.The index sequence is based on the sort sequence. Gdy element zostanie dodany, zostanie wstawiony do SortedList w poprawnej kolejności sortowania, a indeksowanie odpowiednio dostosowuje.When an element is added, it is inserted into SortedList in the correct sort order, and the indexing adjusts accordingly. Po usunięciu elementu indeksowanie również odpowiednio dostosowuje.When an element is removed, the indexing also adjusts accordingly. W związku z tym indeks określonej pary klucz/wartość może ulec zmianie po dodaniu lub usunięciu elementów z obiektu SortedList.Therefore, the index of a specific key/value pair might change as elements are added or removed from the SortedList object.

Ta metoda jest operacją O(1).This method is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też