IOrderedDictionary Interfejs

Definicja

Reprezentuje indeksowaną kolekcję par klucz/wartość.

public interface class IOrderedDictionary : System::Collections::IDictionary
public interface IOrderedDictionary : System.Collections.IDictionary
type IOrderedDictionary = interface
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IDictionary
type IOrderedDictionary = interface
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Interface IOrderedDictionary
Implements IDictionary
Pochodne
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu przedstawia implementację prostego IOrderedDictionary kodu na ArrayList podstawie klasy. Zaimplementowane IOrderedDictionary nazwy są przechowywane jako klucze i nazwiska jako wartości, z dodanym wymaganiem, że każde imię jest unikatowe.


#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Collections::Specialized;

public ref class PeopleEnum : IDictionaryEnumerator
{
private:
  // Enumerators are positioned before the first element
  // until the first MoveNext() call.
  int position;
  ArrayList^ _people;

public:
  PeopleEnum(ArrayList^ list)
  {
    this->Reset();
    _people = list;
  }

  virtual bool MoveNext()
  {
    position++;
    return (position < _people->Count);
  }

  virtual void Reset()
  {
    position = -1;
  }

  virtual property Object^ Current
  {
    Object^ get()
    {
      try
      {
        return _people[position];
      }
      catch (IndexOutOfRangeException^)
      {
        throw gcnew InvalidOperationException();
      }
    }
  }

  virtual property DictionaryEntry Entry
  {
    DictionaryEntry get()
    {
      return (DictionaryEntry)(Current);
    }
  }

  virtual property Object^ Key
  {
    Object^ get()
    {
      try
      {
        return ((DictionaryEntry^)_people[position])->Key;
      }
      catch (IndexOutOfRangeException^)
      {
        throw gcnew InvalidOperationException();
      }
    }
  }

  virtual property Object^ Value
  {
    Object^ get()
    {
      try
      {
        return ((DictionaryEntry^)_people[position])->Value;
      }
      catch (IndexOutOfRangeException^)
      {
        throw gcnew InvalidOperationException();
      }
    }
  }
};

public ref class People : IOrderedDictionary
{
private:
  ArrayList^ _people;

public:
  People(int numItems)
  {
    _people = gcnew ArrayList(numItems);
  }

  int IndexOfKey(Object^ key)
  {
    for (int i = 0; i < _people->Count; i++)
    {
      if (((DictionaryEntry^)_people[i])->Key == key)
        return i;
    }

    // key not found, return -1.
    return -1;
  }

  virtual property Object^ default[Object^]
  {
    Object^ get(Object^ key)
    {
      return ((DictionaryEntry^)_people[IndexOfKey(key)])->Value;
    }
    void set(Object^ key, Object^ value)
    {
      _people[IndexOfKey(key)] = gcnew DictionaryEntry(key, value);
    }
  }

  // IOrderedDictionary Members
  virtual IDictionaryEnumerator^ GetEnumerator()
  {
    return gcnew PeopleEnum(_people);
  }

  virtual void Insert(int index, Object^ key, Object^ value)
  {
    if (IndexOfKey(key) != -1)
    {
      throw gcnew ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.");
    }
    _people->Insert(index, gcnew DictionaryEntry(key, value));
  }

  virtual void RemoveAt(int index)
  {
    _people->RemoveAt(index);
  }

  virtual property Object^ default[int]
  {
    Object^ get(int index)
    {
      return ((DictionaryEntry^)_people[index])->Value;
    }
    void set(int index, Object^ value)
    {
      Object^ key = ((DictionaryEntry^)_people[index])->Key;
      _people[index] = gcnew DictionaryEntry(key, value);
    }
  }

  // IDictionary Members

  virtual void Add(Object^ key, Object^ value)
  {
    if (IndexOfKey(key) != -1)
    {
      throw gcnew ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.");
    }
    _people->Add(gcnew DictionaryEntry(key, value));
  }

  virtual void Clear()
  {
    _people->Clear();
  }

  virtual bool Contains(Object^ key)
  {
    if (IndexOfKey(key) == -1)
    {
      return false;
    }
    else
    {
      return true;
    }
  }

  virtual property bool IsFixedSize
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }

  virtual property bool IsReadOnly
  {
    bool get()
    {
      return false;
    }
  }

  virtual property ICollection^ Keys
  {
    ICollection^ get()
    {
      ArrayList^ KeyCollection = gcnew ArrayList(_people->Count);
      for (int i = 0; i < _people->Count; i++)
      {
        KeyCollection->Add( ((DictionaryEntry^)_people[i])->Key );
      }
      return KeyCollection;
    }
  }

  virtual void Remove(Object^ key)
  {
    _people->RemoveAt(IndexOfKey(key));
  }

  virtual property ICollection^ Values
  {
    ICollection ^get()
    {
      ArrayList^ ValueCollection = gcnew ArrayList(_people->Count);
      for (int i = 0; i < _people->Count; i++)
      {
        ValueCollection->Add( ((DictionaryEntry^)_people[i])->Value );
      }
      return ValueCollection;
    }
  }

  // ICollection Members

  virtual void CopyTo(Array^ array, int index)
  {
    _people->CopyTo(array, index);
  }

  virtual property int Count
  {
    int get()
    {
      return _people->Count;
    }
  }

  virtual property bool IsSynchronized
  {
    bool get()
    {
      return _people->IsSynchronized;
    }
  }

  virtual property Object^ SyncRoot
  {
    Object^ get()
    {
      return _people->SyncRoot;
    }
  }

  // IEnumerable Members

  virtual IEnumerator^ IfcGetEnumerator() = IEnumerable::GetEnumerator
  {
    return (IEnumerator^) gcnew PeopleEnum(_people);
  }
};

class App
{
public:
  static void Main()
  {
    People^ peopleCollection = gcnew People(3);
    peopleCollection->Add("John", "Smith");
    peopleCollection->Add("Jim", "Johnson");
    peopleCollection->Add("Sue", "Rabon");

    Console::WriteLine("Displaying the entries in peopleCollection:");
    for each (DictionaryEntry^ de in peopleCollection)
    {
      Console::WriteLine("{0} {1}", de->Key, de->Value);
    }
    Console::WriteLine();
    Console::WriteLine("Displaying the entries in the modified peopleCollection:");
    peopleCollection["Jim"] = "Jackson";
    peopleCollection->Remove("Sue");
    peopleCollection->Insert(0, "Fred", "Anderson");

    for each (DictionaryEntry^ de in peopleCollection)
    {
      Console::WriteLine("{0} {1}", de->Key, de->Value);
    }

  }
};

int main()
{
  App::Main();
}
/* This code produces output similar to the following:
 *
 * Displaying the entries in peopleCollection:
 * John Smith
 * Jim Johnson
 * Sue Rabon
 *
 * Displaying the entries in the modified peopleCollection:
 * Fred Anderson
 * John Smith
 * Jim Jackson
 */
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;

public class People : IOrderedDictionary
{
  private ArrayList _people;

  public People(int numItems)
  {
    _people = new ArrayList(numItems);
  }

  public int IndexOfKey(object key)
  {
    for (int i = 0; i < _people.Count; i++)
    {
      if (((DictionaryEntry)_people[i]).Key == key)
        return i;
    }

    // key not found, return -1.
    return -1;
  }

  public object this[object key]
  {
    get
    {
      return ((DictionaryEntry)_people[IndexOfKey(key)]).Value;
    }
    set
    {
      _people[IndexOfKey(key)] = new DictionaryEntry(key, value);
    }
  }

  // IOrderedDictionary Members
  public IDictionaryEnumerator GetEnumerator()
  {
    return new PeopleEnum(_people);
  }

  public void Insert(int index, object key, object value)
  {
    if (IndexOfKey(key) != -1)
    {
      throw new ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.");
    }
    _people.Insert(index, new DictionaryEntry(key, value));
  }

  public void RemoveAt(int index)
  {
    _people.RemoveAt(index);
  }

  public object this[int index]
  {
    get
    {
      return ((DictionaryEntry)_people[index]).Value;
    }
    set
    {
      object key = ((DictionaryEntry)_people[index]).Key;
      _people[index] = new DictionaryEntry(key, value);
    }
  }
  // IDictionary Members

  public void Add(object key, object value)
  {
    if (IndexOfKey(key) != -1)
    {
      throw new ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.");
    }
    _people.Add(new DictionaryEntry(key, value));
  }

  public void Clear()
  {
    _people.Clear();
  }

  public bool Contains(object key)
  {
    if (IndexOfKey(key) == -1)
    {
      return false;
    }
    else
    {
      return true;
    }
  }

  public bool IsFixedSize
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }

  public bool IsReadOnly
  {
    get
    {
      return false;
    }
  }

  public ICollection Keys
  {
    get
    {
      ArrayList KeyCollection = new ArrayList(_people.Count);
      for (int i = 0; i < _people.Count; i++)
      {
        KeyCollection.Add( ((DictionaryEntry)_people[i]).Key );
      }
      return KeyCollection;
    }
  }

  public void Remove(object key)
  {
    _people.RemoveAt(IndexOfKey(key));
  }

  public ICollection Values
  {
    get
    {
      ArrayList ValueCollection = new ArrayList(_people.Count);
      for (int i = 0; i < _people.Count; i++)
      {
        ValueCollection.Add( ((DictionaryEntry)_people[i]).Value );
      }
      return ValueCollection;
    }
  }

  // ICollection Members

  public void CopyTo(Array array, int index)
  {
    _people.CopyTo(array, index);
  }

  public int Count
  {
    get
    {
      return _people.Count;
    }
  }

  public bool IsSynchronized
  {
    get
    {
      return _people.IsSynchronized;
    }
  }

  public object SyncRoot
  {
    get
    {
      return _people.SyncRoot;
    }
  }

  // IEnumerable Members

  IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
  {
    return new PeopleEnum(_people);
  }
}

public class PeopleEnum : IDictionaryEnumerator
{
  public ArrayList _people;

  // Enumerators are positioned before the first element
  // until the first MoveNext() call.
  int position = -1;

  public PeopleEnum(ArrayList list)
  {
    _people = list;
  }

  public bool MoveNext()
  {
    position++;
    return (position < _people.Count);
  }

  public void Reset()
  {
    position = -1;
  }

  public object Current
  {
    get
    {
      try
      {
        return _people[position];
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }

  public DictionaryEntry Entry
  {
    get
    {
      return (DictionaryEntry)Current;
    }
  }

  public object Key
  {
    get
    {
      try
      {
        return ((DictionaryEntry)_people[position]).Key;
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }

  public object Value
  {
    get
    {
      try
      {
        return ((DictionaryEntry)_people[position]).Value;
      }
      catch (IndexOutOfRangeException)
      {
        throw new InvalidOperationException();
      }
    }
  }
}

class App
{
  static void Main()
  {
    People peopleCollection = new People(3);
    peopleCollection.Add("John", "Smith");
    peopleCollection.Add("Jim", "Johnson");
    peopleCollection.Add("Sue", "Rabon");

    Console.WriteLine("Displaying the entries in peopleCollection:");
    foreach (DictionaryEntry de in peopleCollection)
    {
      Console.WriteLine("{0} {1}", de.Key, de.Value);
    }

    Console.WriteLine();
    Console.WriteLine("Displaying the entries in the modified peopleCollection:");
    peopleCollection["Jim"] = "Jackson";
    peopleCollection.Remove("Sue");
    peopleCollection.Insert(0, "Fred", "Anderson");

    foreach (DictionaryEntry de in peopleCollection)
    {
      Console.WriteLine("{0} {1}", de.Key, de.Value);
    }
  }
}
/* This code produces output similar to the following:
 *
 * Displaying the entries in peopleCollection:
 * John Smith
 * Jim Johnson
 * Sue Rabon
 *
 * Displaying the entries in the modified peopleCollection:
 * Fred Anderson
 * John Smith
 * Jim Jackson
 */
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Specialized

Public Class People
  Implements IOrderedDictionary
  Private _people As ArrayList

  Public Sub New(ByVal numItems As Integer)
    _people = New ArrayList(numItems)
  End Sub

  Public Function IndexOfKey(ByVal key As Object) As Integer
    Dim i As Integer
    For i = 0 To _people.Count - 1
      If CType(_people(i), DictionaryEntry).Key = key Then
        Return i
      End If
    Next i

    ' key not found, return -1.
    Return -1
  End Function

  ' IOrderedDictionary Members
  Public Function GetEnumerator() As IDictionaryEnumerator _
    Implements IOrderedDictionary.GetEnumerator

    Return New PeopleEnum(_people)
  End Function

  Public Sub Insert(ByVal index As Integer, ByVal key As Object, _
    ByVal value As Object) Implements IOrderedDictionary.Insert

    If Not IndexOfKey(key) = -1 Then
      Throw New ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.")
    End If
    _people.Insert(index, New DictionaryEntry(key, value))
  End Sub

  Public Sub RemoveAt(ByVal index As Integer) _
    Implements IOrderedDictionary.RemoveAt

    _people.RemoveAt(index)
  End Sub

  Public Property Item(ByVal index As Integer) As Object _
    Implements IOrderedDictionary.Item

    Get
      Return CType(_people(index), DictionaryEntry).Value
    End Get
    Set(ByVal value As Object)
      Dim key As Object = CType(_people(index), DictionaryEntry).Key
      _people(index) = New DictionaryEntry(key, value)
    End Set
  End Property

  ' IDictionary Members
  Public Function IDictionaryGetEnumerator() As IDictionaryEnumerator _
  Implements IDictionary.GetEnumerator

    Return New PeopleEnum(_people)
  End Function

  Public Property Item(ByVal key As Object) As Object _
    Implements IDictionary.Item

    Get
      Return CType(_people(IndexOfKey(key)), DictionaryEntry).Value
    End Get
    Set(ByVal value)
      _people(IndexOfKey(key)) = New DictionaryEntry(key, value)
    End Set
  End Property


  Public Sub Add(ByVal key As Object, ByVal value As Object) _
    Implements IDictionary.Add

    If Not IndexOfKey(key) = -1 Then
      Throw New ArgumentException("An element with the same key already exists in the collection.")
    End If

    _people.Add(New DictionaryEntry(key, value))
  End Sub

  Public Sub Clear() Implements IDictionary.Clear
    _people.Clear()
  End Sub

  Public Function Contains(ByVal key As Object) As Boolean _
    Implements IDictionary.Contains

    If IndexOfKey(key) = -1 Then
      Return False
    Else
      Return True
    End If
  End Function

  Public ReadOnly Property IsFixedSize() As Boolean _
    Implements IDictionary.IsFixedSize

    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsReadOnly() As Boolean _
    Implements IDictionary.IsReadOnly
    Get
      Return False
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Keys() As ICollection _
    Implements IDictionary.Keys
    Get
      Dim KeyCollection As ArrayList = New ArrayList(_people.Count)
      Dim i As Integer
      For i = 0 To _people.Count - 1
        KeyCollection.Add( CType(_people(i), DictionaryEntry).Key )
      Next i
      Return KeyCollection
    End Get
  End Property

  Public Sub Remove(ByVal key As Object) _
    Implements IDictionary.Remove

    _people.RemoveAt(IndexOfKey(key))
  End Sub

  Public ReadOnly Property Values() As ICollection _
    Implements IDictionary.Values
    Get
      Dim ValueCollection As ArrayList = New ArrayList(_people.Count)
      Dim i As Integer
      For i = 0 To _people.Count - 1
        ValueCollection.Add( CType(_people(i), DictionaryEntry).Value )
      Next i
      Return ValueCollection
    End Get
  End Property

  ' ICollection Members
  Public Sub CopyTo(ByVal array As Array, ByVal index As Integer) _
  Implements ICollection.CopyTo

    _people.CopyTo(Array, index)
  End Sub

  Public ReadOnly Property Count() As Integer _
    Implements ICollection.Count

    Get
      Return _people.Count
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property IsSynchronized() As Boolean _
    Implements ICollection.IsSynchronized

    Get
      Return _people.IsSynchronized
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property SyncRoot() As Object _
    Implements ICollection.SyncRoot

    Get
      Return _people.SyncRoot
    End Get
  End Property

  ' IEnumerable Members
  Public Function IEnumerableGetEnumerator() As IEnumerator _
    Implements IEnumerable.GetEnumerator

    Return New PeopleEnum(_people)
  End Function
End Class

Public Class PeopleEnum
  Implements IDictionaryEnumerator

  Public _people As ArrayList

  ' Enumerators are positioned before the first element
  ' until the first MoveNext() call.
  Dim position As Integer = -1

  Public Sub New(ByVal list As ArrayList)
    _people = list
  End Sub

  Public Function MoveNext() As Boolean _
    Implements IEnumerator.MoveNext

    position = position + 1
    Return (position < _people.Count)
  End Function

  Public Sub Reset() _
    Implements IEnumerator.Reset

    position = -1
  End Sub

  Public ReadOnly Property Current() As Object _
    Implements IEnumerator.Current

    Get
      Try
        Return _people(position)
      Catch e As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Entry() As DictionaryEntry _
    Implements IDictionaryEnumerator.Entry
    Get
      Return CType(Current, DictionaryEntry)
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Key() As Object _
    Implements IDictionaryEnumerator.Key

    Get
      Try
        Return CType(_people(position), DictionaryEntry).Key
      Catch e As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Value() As Object _
    Implements IDictionaryEnumerator.Value

    Get
      Try
        Return CType(_people(position), DictionaryEntry).Value
      Catch e As IndexOutOfRangeException
        Throw New InvalidOperationException()
      End Try
    End Get
  End Property
End Class

Class App
  Shared Sub Main()
    Dim peopleCollection As People = New People(3)
    peopleCollection.Add("John", "Smith")
    peopleCollection.Add("Jim", "Johnson")
    peopleCollection.Add("Sue", "Rabon")

    Console.WriteLine("Displaying the entries in peopleCollection:")
    Dim de As DictionaryEntry
    For Each de In peopleCollection
      Console.WriteLine("{0} {1}", de.Key, de.Value)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Displaying the entries in the modified peopleCollection:")
    'peopleCollection("Jim") = "Jackson"
    peopleCollection.Remove("Sue")
    peopleCollection.Insert(0, "Fred", "Anderson")

    For Each de In peopleCollection
      Console.WriteLine("{0} {1}", de.Key, de.Value)
    Next
  End Sub
End Class
' This code produces output similar to the following:
' 
' Displaying the entries in peopleCollection:
' John Smith
' Jim Johnson
' Sue Rabon
' 
' Displaying the entries in the modified peopleCollection:
' Fred Anderson
' John Smith
' Jim Jackson

Uwagi

IOrderedDictionary dostęp do elementów można uzyskać za pomocą klucza lub indeksu.

Każdy element to para klucz/wartość przechowywana DictionaryEntry w strukturze.

Każda para musi mieć unikatowy klucz, który nie nulljest , ale może być null wartością i nie musi być unikatowa. Interfejs IOrderedDictionary umożliwia wyliczanie zawartych kluczy i wartości, ale nie oznacza żadnej określonej kolejności sortowania.

Instrukcja foreach języka C# (For Eachw Visual Basic) zwraca obiekt typu elementów w kolekcji. Ponieważ każdy element IDictionary elementu jest parą klucz/wartość, typ elementu nie jest typem klucza ani typem wartości. Zamiast tego typ elementu to DictionaryEntry, jak pokazano w poniższym przykładzie.

for each (DictionaryEntry de in myOrderedDictionary)
{
  //...
}
foreach (DictionaryEntry de in myOrderedDictionary)
{
  //...
}
For Each de In myOrderedDictionary
  '...
Next

Instrukcja foreach jest otoką wokół modułu wyliczającego, który umożliwia odczytywanie tylko z, a nie zapisywania do kolekcji.

Uwagi dotyczące implementowania

Klasa implementowania musi mieć metodę porównywania kluczy.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów zawartych w słowniku ICollection.

(Odziedziczone po ICollection)
IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy IDictionary obiekt ma stały rozmiar.

(Odziedziczone po IDictionary)
IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy IDictionary obiekt jest tylko do odczytu.

(Odziedziczone po IDictionary)
IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do elementu ICollection jest synchronizowany (bezpieczny wątk).

(Odziedziczone po ICollection)
Item[Int32]

Pobiera lub ustawia element pod określonym indeksem.

Item[Object]

Pobiera lub ustawia element przy użyciu określonego klucza.

(Odziedziczone po IDictionary)
Keys

ICollection Pobiera obiekt zawierający klucze IDictionary obiektu.

(Odziedziczone po IDictionary)
SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do obiektu ICollection.

(Odziedziczone po ICollection)
Values

ICollection Pobiera obiekt zawierający wartości w IDictionary obiekcie.

(Odziedziczone po IDictionary)

Metody

Add(Object, Object)

Dodaje element z podanym kluczem i wartością IDictionary do obiektu.

(Odziedziczone po IDictionary)
Clear()

Usuwa wszystkie elementy z IDictionary obiektu.

(Odziedziczone po IDictionary)
Contains(Object)

Określa, IDictionary czy obiekt zawiera element z określonym kluczem.

(Odziedziczone po IDictionary)
CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje elementy ICollection elementu do obiektu Array, zaczynając od określonego Array indeksu.

(Odziedziczone po ICollection)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje przez IOrderedDictionary kolekcję.

Insert(Int32, Object, Object)

Wstawia parę klucz/wartość do kolekcji w określonym indeksie.

Remove(Object)

Usuwa element z określonym kluczem IDictionary z obiektu.

(Odziedziczone po IDictionary)
RemoveAt(Int32)

Usuwa element w określonym indeksie.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable na określony typ.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable elementu na podstawie określonego typu.

AsParallel(IEnumerable)

Umożliwia równoległość zapytania.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje element IEnumerable na .IQueryable

Dotyczy

Zobacz też