OrderedDictionary.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje OrderedDictionary elementy do jednowymiarowego Array obiektu o określonym indeksie.Copies the OrderedDictionary elements to a one-dimensional Array object at the specified index.

public:
 virtual void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Array, index As Integer)

Parametry

array
Array

Obiekt jednowymiarowy Array , który jest miejscem docelowym DictionaryEntry obiektów kopiowanych z OrderedDictionary kolekcji.The one-dimensional Array object that is the destination of the DictionaryEntry objects copied from OrderedDictionary collection. ArrayMusi mieć indeksowanie oparte na zero.The Array must have zero-based indexing.

index
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy array, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Uwagi

CopyToMetoda nie gwarantuje zachowania kolejności elementów w OrderedDictionary kolekcji.The CopyTo method is not guaranteed to preserve the order of the elements in the OrderedDictionary collection.

Dotyczy