OrderedDictionary.IDictionary.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy OrderedDictionary ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the OrderedDictionary has a fixed size.

property bool System::Collections::IDictionary::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IDictionary.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IDictionary.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IDictionary.IsFixedSize

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli OrderedDictionary ma stały rozmiar; w przeciwnym razie false .true if the OrderedDictionary has a fixed size; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy OrderedDictionary wystąpienie jest rzutowane do IDictionary interfejsu.It can be used only when the OrderedDictionary instance is cast to an IDictionary interface.

Dotyczy