OrderedDictionary Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję par klucz/wartość, które są dostępne dla klucza lub indeksu.Represents a collection of key/value pairs that are accessible by the key or index.

public ref class OrderedDictionary : System::Collections::IDictionary, System::Collections::Specialized::IOrderedDictionary
public ref class OrderedDictionary : System::Collections::IDictionary, System::Collections::Specialized::IOrderedDictionary, System::Runtime::Serialization::IDeserializationCallback, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class OrderedDictionary : System::Collections::Specialized::IOrderedDictionary, System::Runtime::Serialization::IDeserializationCallback, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public class OrderedDictionary : System.Collections.IDictionary, System.Collections.Specialized.IOrderedDictionary
public class OrderedDictionary : System.Collections.IDictionary, System.Collections.Specialized.IOrderedDictionary, System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public class OrderedDictionary : System.Collections.IDictionary, System.Collections.Specialized.IOrderedDictionary, System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback, System.Runtime.Serialization.ISerializable
public class OrderedDictionary : System.Collections.Specialized.IOrderedDictionary, System.Runtime.Serialization.IDeserializationCallback, System.Runtime.Serialization.ISerializable
type OrderedDictionary = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IDictionary
  interface IOrderedDictionary
type OrderedDictionary = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IDictionary
  interface IOrderedDictionary
  interface IDeserializationCallback
  interface ISerializable
type OrderedDictionary = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IDictionary
  interface IOrderedDictionary
  interface ISerializable
  interface IDeserializationCallback
[<System.Serializable>]
type OrderedDictionary = class
  interface IOrderedDictionary
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface ISerializable
  interface IDeserializationCallback
[<System.Serializable>]
type OrderedDictionary = class
  interface IOrderedDictionary
  interface ISerializable
  interface IDeserializationCallback
  interface IDictionary
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class OrderedDictionary
Implements IDictionary, IOrderedDictionary
Public Class OrderedDictionary
Implements IDeserializationCallback, IDictionary, IOrderedDictionary, ISerializable
Public Class OrderedDictionary
Implements IDeserializationCallback, IOrderedDictionary, ISerializable
Dziedziczenie
OrderedDictionary
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje tworzenie, populację i modyfikację OrderedDictionary kolekcji, a także dwie techniki wyświetlania zawartości OrderedDictionary : jeden przy użyciu Keys Values właściwości i i innych tworzenia modułu wyliczającego za pomocą GetEnumerator metody.The following code example demonstrates the creation, population and modification of an OrderedDictionary collection, as well as two techniques to display the contents of the OrderedDictionary: one using the Keys and Values properties and the other creating an enumerator through the GetEnumerator method.

// The following code example enumerates the elements of a OrderedDictionary.
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Collections::Specialized;

public ref class OrderedDictionarySample
{
public:
  static void Main()
  {
    // Creates and initializes a OrderedDictionary.
    OrderedDictionary^ myOrderedDictionary = gcnew OrderedDictionary();
    myOrderedDictionary->Add("testKey1", "testValue1");
    myOrderedDictionary->Add("testKey2", "testValue2");
    myOrderedDictionary->Add("keyToDelete", "valueToDelete");
    myOrderedDictionary->Add("testKey3", "testValue3");

    ICollection^ keyCollection = myOrderedDictionary->Keys;
    ICollection^ valueCollection = myOrderedDictionary->Values;

    // Display the contents using the key and value collections
    DisplayContents(keyCollection, valueCollection, myOrderedDictionary->Count);

    // Modifying the OrderedDictionary
    if (!myOrderedDictionary->IsReadOnly)
    {
      // Insert a new key to the beginning of the OrderedDictionary
      myOrderedDictionary->Insert(0, "insertedKey1", "insertedValue1");

      // Modify the value of the entry with the key "testKey2"
      myOrderedDictionary["testKey2"] = "modifiedValue";

      // Remove the last entry from the OrderedDictionary: "testKey3"
      myOrderedDictionary->RemoveAt(myOrderedDictionary->Count - 1);

      // Remove the "keyToDelete" entry, if it exists
      if (myOrderedDictionary->Contains("keyToDelete"))
      {
        myOrderedDictionary->Remove("keyToDelete");
      }
    }

    Console::WriteLine(
      "{0}Displaying the entries of a modified OrderedDictionary.",
      Environment::NewLine);
    DisplayContents(keyCollection, valueCollection, myOrderedDictionary->Count);

    // Clear the OrderedDictionary and add new values
    myOrderedDictionary->Clear();
    myOrderedDictionary->Add("newKey1", "newValue1");
    myOrderedDictionary->Add("newKey2", "newValue2");
    myOrderedDictionary->Add("newKey3", "newValue3");

    // Display the contents of the "new" Dictionary using an enumerator
    IDictionaryEnumerator^ myEnumerator =
      myOrderedDictionary->GetEnumerator();

    Console::WriteLine(
      "{0}Displaying the entries of a \"new\" OrderedDictionary.",
      Environment::NewLine);

    DisplayEnumerator(myEnumerator);
  }

  // Displays the contents of the OrderedDictionary from its keys and values
  static void DisplayContents(
    ICollection^ keyCollection, ICollection^ valueCollection, int dictionarySize)
  {
    array<String^>^ myKeys = gcnew array<String^>(dictionarySize);
    array<String^>^ myValues = gcnew array<String^>(dictionarySize);
    keyCollection->CopyTo(myKeys, 0);
    valueCollection->CopyTo(myValues, 0);

    // Displays the contents of the OrderedDictionary
    Console::WriteLine("  INDEX KEY            VALUE");
    for (int i = 0; i < dictionarySize; i++)
    {
      Console::WriteLine("  {0,-5} {1,-25} {2}",
        i, myKeys[i], myValues[i]);
    }
    Console::WriteLine();
  }

  // Displays the contents of the OrderedDictionary using its enumerator
  static void DisplayEnumerator(IDictionaryEnumerator^ myEnumerator)
  {
    Console::WriteLine("  KEY            VALUE");
    while (myEnumerator->MoveNext())
    {
      Console::WriteLine("  {0,-25} {1}",
        myEnumerator->Key, myEnumerator->Value);
    }
  }
};

int main()
{
  OrderedDictionarySample::Main();
}

/*
This code produces the following output.

  INDEX KEY            VALUE
  0   testKey1         testValue1
  1   testKey2         testValue2
  2   keyToDelete        valueToDelete
  3   testKey3         testValue3


Displaying the entries of a modified OrderedDictionary.
  INDEX KEY            VALUE
  0   insertedKey1       insertedValue1
  1   testKey1         testValue1
  2   testKey2         modifiedValue


Displaying the entries of a "new" OrderedDictionary.
  KEY            VALUE
  newKey1          newValue1
  newKey2          newValue2
  newKey3          newValue3

*/
// The following code example enumerates the elements of a OrderedDictionary.
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Specialized;

public class OrderedDictionarySample
{
  public static void Main()
  {

    // Creates and initializes a OrderedDictionary.
    OrderedDictionary myOrderedDictionary = new OrderedDictionary();
    myOrderedDictionary.Add("testKey1", "testValue1");
    myOrderedDictionary.Add("testKey2", "testValue2");
    myOrderedDictionary.Add("keyToDelete", "valueToDelete");
    myOrderedDictionary.Add("testKey3", "testValue3");

    ICollection keyCollection = myOrderedDictionary.Keys;
    ICollection valueCollection = myOrderedDictionary.Values;

    // Display the contents using the key and value collections
    DisplayContents(keyCollection, valueCollection, myOrderedDictionary.Count);

    // Modifying the OrderedDictionary
    if (!myOrderedDictionary.IsReadOnly)
    {
      // Insert a new key to the beginning of the OrderedDictionary
      myOrderedDictionary.Insert(0, "insertedKey1", "insertedValue1");

      // Modify the value of the entry with the key "testKey2"
      myOrderedDictionary["testKey2"] = "modifiedValue";

      // Remove the last entry from the OrderedDictionary: "testKey3"
      myOrderedDictionary.RemoveAt(myOrderedDictionary.Count - 1);

      // Remove the "keyToDelete" entry, if it exists
      if (myOrderedDictionary.Contains("keyToDelete"))
      {
        myOrderedDictionary.Remove("keyToDelete");
      }
    }

    Console.WriteLine(
      "{0}Displaying the entries of a modified OrderedDictionary.",
      Environment.NewLine);
    DisplayContents(keyCollection, valueCollection, myOrderedDictionary.Count);

    // Clear the OrderedDictionary and add new values
    myOrderedDictionary.Clear();
    myOrderedDictionary.Add("newKey1", "newValue1");
    myOrderedDictionary.Add("newKey2", "newValue2");
    myOrderedDictionary.Add("newKey3", "newValue3");

    // Display the contents of the "new" Dictionary using an enumerator
    IDictionaryEnumerator myEnumerator =
      myOrderedDictionary.GetEnumerator();

    Console.WriteLine(
      "{0}Displaying the entries of a \"new\" OrderedDictionary.",
      Environment.NewLine);

    DisplayEnumerator(myEnumerator);
  }

  // Displays the contents of the OrderedDictionary from its keys and values
  public static void DisplayContents(
    ICollection keyCollection, ICollection valueCollection, int dictionarySize)
  {
    String[] myKeys = new String[dictionarySize];
    String[] myValues = new String[dictionarySize];
    keyCollection.CopyTo(myKeys, 0);
    valueCollection.CopyTo(myValues, 0);

    // Displays the contents of the OrderedDictionary
    Console.WriteLine("  INDEX KEY            VALUE");
    for (int i = 0; i < dictionarySize; i++)
    {
      Console.WriteLine("  {0,-5} {1,-25} {2}",
        i, myKeys[i], myValues[i]);
    }
    Console.WriteLine();
  }

  // Displays the contents of the OrderedDictionary using its enumerator
  public static void DisplayEnumerator(IDictionaryEnumerator myEnumerator)
  {
    Console.WriteLine("  KEY            VALUE");
    while (myEnumerator.MoveNext())
    {
      Console.WriteLine("  {0,-25} {1}",
        myEnumerator.Key, myEnumerator.Value);
    }
  }
}

/*
This code produces the following output.

  INDEX KEY            VALUE
  0   testKey1         testValue1
  1   testKey2         testValue2
  2   keyToDelete        valueToDelete
  3   testKey3         testValue3


Displaying the entries of a modified OrderedDictionary.
  INDEX KEY            VALUE
  0   insertedKey1       insertedValue1
  1   testKey1         testValue1
  2   testKey2         modifiedValue


Displaying the entries of a "new" OrderedDictionary.
  KEY            VALUE
  newKey1          newValue1
  newKey2          newValue2
  newKey3          newValue3

*/
' The following code example enumerates the elements of a OrderedDictionary.
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Specialized

Public Class OrderedDictionarySample

  Public Shared Sub Main()

    ' Creates and initializes a OrderedDictionary.
    Dim myOrderedDictionary As New OrderedDictionary()
    myOrderedDictionary.Add("testKey1", "testValue1")
    myOrderedDictionary.Add("testKey2", "testValue2")
    myOrderedDictionary.Add("keyToDelete", "valueToDelete")
    myOrderedDictionary.Add("testKey3", "testValue3")

    Dim keyCollection As ICollection = myOrderedDictionary.Keys
    Dim valueCollection As ICollection = myOrderedDictionary.Values

    ' Display the contents Imports the key and value collections
    DisplayContents( _
      keyCollection, valueCollection, myOrderedDictionary.Count)

    ' Modifying the OrderedDictionary
    If Not myOrderedDictionary.IsReadOnly Then

      ' Insert a new key to the beginning of the OrderedDictionary
      myOrderedDictionary.Insert(0, "insertedKey1", "insertedValue1")

      ' Modify the value of the entry with the key "testKey2"
      myOrderedDictionary("testKey2") = "modifiedValue"

      ' Remove the last entry from the OrderedDictionary: "testKey3"
      myOrderedDictionary.RemoveAt(myOrderedDictionary.Count - 1)

      ' Remove the "keyToDelete" entry, if it exists
      If (myOrderedDictionary.Contains("keyToDelete")) Then
        myOrderedDictionary.Remove("keyToDelete")
      End If
    End If

    Console.WriteLine( _
      "{0}Displaying the entries of a modified OrderedDictionary.", _
      Environment.NewLine)
    DisplayContents( _
      keyCollection, valueCollection, myOrderedDictionary.Count)

    ' Clear the OrderedDictionary and add new values
    myOrderedDictionary.Clear()
    myOrderedDictionary.Add("newKey1", "newValue1")
    myOrderedDictionary.Add("newKey2", "newValue2")
    myOrderedDictionary.Add("newKey3", "newValue3")

    ' Display the contents of the "new" Dictionary Imports an enumerator
    Dim myEnumerator As IDictionaryEnumerator = _
      myOrderedDictionary.GetEnumerator()

    Console.WriteLine( _
      "{0}Displaying the entries of a 'new' OrderedDictionary.", _
      Environment.NewLine)

    DisplayEnumerator(myEnumerator)
  End Sub

  ' Displays the contents of the OrderedDictionary from its keys and values
  Public Shared Sub DisplayContents( _
    ByVal keyCollection As ICollection, _
    ByVal valueCollection As ICollection, ByVal dictionarySize As Integer)

    Dim myKeys(dictionarySize) As [String]
    Dim myValues(dictionarySize) As [String]
    keyCollection.CopyTo(myKeys, 0)
    valueCollection.CopyTo(myValues, 0)

    ' Displays the contents of the OrderedDictionary
    Console.WriteLine("  INDEX KEY            VALUE")
    Dim i As Integer
    For i = 0 To dictionarySize - 1
      Console.WriteLine("  {0,-5} {1,-25} {2}", _
         i, myKeys(i), myValues(i))
    Next i
    Console.WriteLine()
  End Sub

  ' Displays the contents of the OrderedDictionary using its enumerator
  Public Shared Sub DisplayEnumerator( _
    ByVal myEnumerator As IDictionaryEnumerator)

    Console.WriteLine("  KEY            VALUE")
    While myEnumerator.MoveNext()
      Console.WriteLine("  {0,-25} {1}", _
        myEnumerator.Key, myEnumerator.Value)
    End While
  End Sub
End Class

'This code produces the following output.
'
'  INDEX KEY            VALUE
'0:       testKey1(testValue1)
'1:       testKey2(testValue2)
'2:       keyToDelete(valueToDelete)
'3:       testKey3(testValue3)
'
'
'Displaying the entries of a modified OrderedDictionary.
'  INDEX KEY            VALUE
'0:       insertedKey1(insertedValue1)
'1:       testKey1(testValue1)
'2:       testKey2(modifiedValue)
'
'
'Displaying the entries of a "new" OrderedDictionary.
'        KEY(VALUE)
'        newKey1(newValue1)
'        newKey2(newValue2)
'        newKey3(newValue3)

Uwagi

Każdy element jest parą klucz/wartość przechowywaną w DictionaryEntry obiekcie.Each element is a key/value pair stored in a DictionaryEntry object. Klucz nie może być null , ale może być wartością.A key cannot be null, but a value can be.

Elementy elementu OrderedDictionary nie są posortowane według klucza, w przeciwieństwie do elementów SortedDictionary<TKey,TValue> klasy.The elements of an OrderedDictionary are not sorted by the key, unlike the elements of a SortedDictionary<TKey,TValue> class. Możesz uzyskać dostęp do elementów za pomocą klucza lub indeksu.You can access elements either by the key or by the index.

foreachInstrukcja języka C# ( For Each w Visual Basic) zwraca obiekty, które są typu każdego elementu w kolekcji.The foreach statement of the C# language (For Each in Visual Basic) returns objects that are of the type of each element in the collection. Ponieważ każdy element OrderedDictionary kolekcji jest parą klucz/wartość, typ elementu nie jest typem klucza lub typem wartości.Since each element of the OrderedDictionary collection is a key/value pair, the element type is not the type of the key or the type of the value. Zamiast tego typ elementu to DictionaryEntry .Instead, the element type is DictionaryEntry. Poniższy kod przedstawia składnię języka C#, Visual Basic i C++.The following code shows C#, Visual Basic and C++ syntax.

for each (DictionaryEntry de in myOrderedDictionary)
{
  //...
}
foreach (DictionaryEntry de in myOrderedDictionary)
{
  //...
}
For Each de As DictionaryEntry In myOrderedDictionary
  '...
Next de

foreachInstrukcja to otoka wokół modułu wyliczającego, która umożliwia odczyt z kolekcji.The foreach statement is a wrapper around the enumerator, which only allows reading from, not writing to, the collection.

Konstruktory

OrderedDictionary()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OrderedDictionary.Initializes a new instance of the OrderedDictionary class.

OrderedDictionary(IEqualityComparer)

Inicjuje nowe wystąpienie OrderedDictionary klasy przy użyciu określonej metody porównującej.Initializes a new instance of the OrderedDictionary class using the specified comparer.

OrderedDictionary(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie OrderedDictionary klasy przy użyciu określonej początkowej pojemności.Initializes a new instance of the OrderedDictionary class using the specified initial capacity.

OrderedDictionary(Int32, IEqualityComparer)

Inicjuje nowe wystąpienie OrderedDictionary klasy przy użyciu określonej początkowej pojemności i funkcji porównującej.Initializes a new instance of the OrderedDictionary class using the specified initial capacity and comparer.

OrderedDictionary(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie OrderedDictionary klasy, która jest możliwa do serializacji przy użyciu określonych SerializationInfo StreamingContext obiektów i.Initializes a new instance of the OrderedDictionary class that is serializable using the specified SerializationInfo and StreamingContext objects.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę par klucz/wartość zawartych w OrderedDictionary kolekcji.Gets the number of key/values pairs contained in the OrderedDictionary collection.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy OrderedDictionary kolekcja jest tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the OrderedDictionary collection is read-only.

Item[Int32]

Pobiera lub ustawia wartość o określonym indeksie.Gets or sets the value at the specified index.

Item[Object]

Pobiera lub ustawia wartość z określonym kluczem.Gets or sets the value with the specified key.

Keys

Pobiera ICollection obiekt zawierający klucze w OrderedDictionary kolekcji.Gets an ICollection object containing the keys in the OrderedDictionary collection.

Values

Pobiera ICollection obiekt zawierający wartości w OrderedDictionary kolekcji.Gets an ICollection object containing the values in the OrderedDictionary collection.

Metody

Add(Object, Object)

Dodaje wpis z określonym kluczem i wartością do OrderedDictionary kolekcji z najniższym dostępnym indeksem.Adds an entry with the specified key and value into the OrderedDictionary collection with the lowest available index.

AsReadOnly()

Zwraca kopię z bieżącą kolekcją tylko do odczytu OrderedDictionary .Returns a read-only copy of the current OrderedDictionary collection.

Clear()

Usuwa wszystkie elementy z OrderedDictionary kolekcji.Removes all elements from the OrderedDictionary collection.

Contains(Object)

Określa, czy OrderedDictionary Kolekcja zawiera określony klucz.Determines whether the OrderedDictionary collection contains a specific key.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje OrderedDictionary elementy do jednowymiarowego Array obiektu o określonym indeksie.Copies the OrderedDictionary elements to a one-dimensional Array object at the specified index.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca IDictionaryEnumerator obiekt, który wykonuje iterację w OrderedDictionary kolekcji.Returns an IDictionaryEnumerator object that iterates through the OrderedDictionary collection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Implementuje ISerializable interfejs i zwraca dane, które są konieczne do serializacji OrderedDictionary kolekcji.Implements the ISerializable interface and returns the data needed to serialize the OrderedDictionary collection.

GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Insert(Int32, Object, Object)

Wstawia nowy wpis do OrderedDictionary kolekcji z określonym kluczem i wartością o określonym indeksie.Inserts a new entry into the OrderedDictionary collection with the specified key and value at the specified index.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnDeserialization(Object)

Implementuje ISerializable interfejs i jest wywoływany ponownie przez zdarzenie deserializacji po zakończeniu deserializacji.Implements the ISerializable interface and is called back by the deserialization event when deserialization is complete.

Remove(Object)

Usuwa wpis z określonym kluczem z OrderedDictionary kolekcji.Removes the entry with the specified key from the OrderedDictionary collection.

RemoveAt(Int32)

Usuwa wpis z kolekcji w określonym indeksie OrderedDictionary .Removes the entry at the specified index from the OrderedDictionary collection.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do OrderedDictionary obiektu jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the OrderedDictionary object is synchronized (thread-safe).

ICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do OrderedDictionary obiektu.Gets an object that can be used to synchronize access to the OrderedDictionary object.

IDeserializationCallback.OnDeserialization(Object)

Implementuje ISerializable interfejs i jest wywoływany ponownie przez zdarzenie deserializacji po zakończeniu deserializacji.Implements the ISerializable interface and is called back by the deserialization event when deserialization is complete.

IDictionary.IsFixedSize

Pobiera wartość wskazującą, czy OrderedDictionary ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether the OrderedDictionary has a fixed size.

IEnumerable.GetEnumerator()

Zwraca IDictionaryEnumerator obiekt, który wykonuje iterację w OrderedDictionary kolekcji.Returns an IDictionaryEnumerator object that iterates through the OrderedDictionary collection.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy