AttributeCollection.Attributes Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję atrybutów.Gets the attribute collection.

protected:
 virtual property cli::array <Attribute ^> ^ Attributes { cli::array <Attribute ^> ^ get(); };
protected virtual Attribute[] Attributes { get; }
member this.Attributes : Attribute[]
Protected Overridable ReadOnly Property Attributes As Attribute()

Wartość właściwości

Attribute[]

Kolekcja atrybutów.The attribute collection.

Dotyczy

Zobacz też