AttributeCollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje kolekcję do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu.Copies the collection to an array, starting at the specified index.

public:
 virtual void CopyTo(Array ^ array, int index);
public void CopyTo (Array array, int index);
abstract member CopyTo : Array * int -> unit
override this.CopyTo : Array * int -> unit

Parametry

array
Array

Array Do kopiowania kolekcji.The Array to copy the collection to.

index
Int32

Indeks do uruchomienia.The index to start from.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też