AttributeCollection.ICollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów zawartych w kolekcji.Gets the number of elements contained in the collection.

property int System::Collections::ICollection::Count { int get(); };
int System.Collections.ICollection.Count { get; }
member this.System.Collections.ICollection.Count : int
 ReadOnly Property Count As Integer Implements ICollection.Count

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów zawartych w kolekcji.The number of elements contained in the collection.

Implementuje

Dotyczy