BindableAttribute.Default Pole

Definicja

Określa wartość domyślną dla BindableAttribute , czyli No .Specifies the default value for the BindableAttribute, which is No. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::BindableAttribute ^ Default;
public static readonly System.ComponentModel.BindableAttribute Default;
 staticval mutable Default : System.ComponentModel.BindableAttribute
Public Shared ReadOnly Default As BindableAttribute 

Wartość pola

BindableAttribute

Uwagi

Po oznaczeniu właściwości tą wartością Właściwość BindableAttribute jest ustawiana na stałą składową No .When you mark a property with this value, the BindableAttribute is set to the constant member No. W związku z tym, jeśli chcesz sprawdzić, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, musisz określić atrybut jako BindableAttribute.No .Therefore, when you want to check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as BindableAttribute.No.

Dotyczy

Zobacz też