BindableAttribute.Direction Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą kierunek lub kierunki powiązania danych tej właściwości.Gets a value indicating the direction or directions of this property's data binding.

public:
 property System::ComponentModel::BindingDirection Direction { System::ComponentModel::BindingDirection get(); };
public System.ComponentModel.BindingDirection Direction { get; }
member this.Direction : System.ComponentModel.BindingDirection
Public ReadOnly Property Direction As BindingDirection

Wartość właściwości

BindingDirection

Kierunek powiązania danych tej właściwości.The direction of this property's data binding.

Dotyczy