BindableAttribute.IsDefaultAttribute Metoda

Definicja

Określa, czy ten atrybut jest wartością domyślną.Determines if this attribute is the default.

public:
 override bool IsDefaultAttribute();
public override bool IsDefaultAttribute ();
override this.IsDefaultAttribute : unit -> bool
Public Overrides Function IsDefaultAttribute () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli atrybut jest wartością domyślną dla tej klasy atrybutów; w przeciwnym razie false .true if the attribute is the default value for this attribute class; otherwise, false.

Dotyczy