BindableSupport Wyliczenie

Definicja

Określa wartości, aby wskazać, czy właściwość może być powiązana z elementem danych lub inną właściwością.Specifies values to indicate whether a property can be bound to a data element or another property.

public enum class BindableSupport
public enum BindableSupport
type BindableSupport = 
Public Enum BindableSupport
Dziedziczenie
BindableSupport

Pola

Default 2

Właściwość jest ustawiona na wartość domyślną.The property is set to the default.

No 0

Właściwość nie jest powiązana w czasie projektowania.The property is not bindable at design time.

Yes 1

Właściwość jest powiązana w czasie projektowania.The property is bindable at design time.

Przykłady

Przykład użycia BindableSupport wyliczenia w celu wskazania, czy właściwość może być powiązana, zapoznaj się z przykładowym kodem w temacie BindableAttribute.BindableAttribute .For an example on how to use the BindableSupport enumeration to indicate whether a property can be bound, see the sample code in BindableAttribute.BindableAttribute.

Uwagi

Ta klasa jest używana w czasie projektowania, aby wskazać, czy projektant powinien zaoferować właściwość jako dostępną dla powiązania danych w projektancie wizualnym.This class is used at design time to indicate whether a designer should offer a property as available for data binding in a visual designer. Ta klasa nie ma wpływu na to, czy właściwość może być powiązana z danymi w czasie wykonywania.This class does not affect whether the property can be data bound at runtime.

Dotyczy

Zobacz też