BindingList<T>.AddNewCore Metoda

Definicja

Dodaje nowy element na końcu kolekcji.Adds a new item to the end of the collection.

protected:
 virtual System::Object ^ AddNewCore();
protected virtual object AddNewCore ();
abstract member AddNewCore : unit -> obj
override this.AddNewCore : unit -> obj
Protected Overridable Function AddNewCore () As Object

Zwraca

Element, który został dodany do kolekcji.The item that was added to the collection.

Wyjątki

Nowy element nie jest tym samym typem co obiekty zawarte w BindingList<T>.The new item is not the same type as the objects contained in the BindingList<T>.

Uwagi

Metoda dodaje nowy element do kolekcji reprezentowanej Items przez właściwość. AddNewCoreThe AddNewCore method adds a new item to the collection represented by the Items property. AddNewCoreAddingNew podnosi zdarzenie.AddNewCore raises the AddingNew event. Pozwala to na dodanie nowego elementu przez ustawienie NewObject właściwości AddingNewEventArgs parametru do nowego elementu.This allows you to add a new item by setting the NewObject property of the AddingNewEventArgs parameter to the new item. W przeciwnym razie nowy element zostanie automatycznie utworzony za pomocą publicznego konstruktora bez parametrów.Otherwise, the new item is automatically created through its public parameterless constructor.

Dotyczy

Zobacz też