BindingList<T>.EndNew(Int32) Metoda

Definicja

Zatwierdza oczekujące nowe elementy do kolekcji.Commits a pending new item to the collection.

public:
 virtual void EndNew(int itemIndex);
public virtual void EndNew (int itemIndex);
abstract member EndNew : int -> unit
override this.EndNew : int -> unit
Public Overridable Sub EndNew (itemIndex As Integer)

Parametry

itemIndex
Int32

Indeks nowego elementu, który ma zostać dodany.The index of the new item to be added.

Implementuje

Uwagi

Metoda zatwierdza oczekujący nowy element, który został dodany AddNew za pomocą metody. EndNewThe EndNew method commits a pending new item that was added through the AddNew method. Jeśli nie ma żadnych nowych elementów oczekujących na zatwierdzenie, ta metoda nie wykonuje żadnych operacji.If there is no new item waiting to be committed, then this method does nothing.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania i zatwierdzania nowych elementów, AddNew Zobacz metodę.For more information about adding and committing new items, see the AddNew method.

Dotyczy

Zobacz też