BindingList<T>.IsSortedCore Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy lista jest posortowana.Gets a value indicating whether the list is sorted.

protected:
 virtual property bool IsSortedCore { bool get(); };
protected virtual bool IsSortedCore { get; }
member this.IsSortedCore : bool
Protected Overridable ReadOnly Property IsSortedCore As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli lista jest sortowana; w przeciwnym razie false.true if the list is sorted; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Uwagi

Klasa BindingList<T> nie zapewnia podstawowej implementacji sortowania, dlatego IsSortedCore zawsze zwraca false domyślnie.The BindingList<T> class does not provide a base implementation of sorting, so IsSortedCore always returns false by default.

Klasa BindingList<T> nie zapewnia podstawowej implementacji sortowania.The BindingList<T> class does not provide a base implementation of sorting. Aby włączyć sortowanie, należy utworzyć klasę z BindingList<T> i:To enable sorting, derive a class from BindingList<T> and:

Ponadto możesz chcieć zaimplementować uzupełniające SortDirectionCore i SortPropertyCores właściwości sortowania.In addition, you may want to implement the supplemental SortDirectionCore and SortPropertyCores sorting properties.

Dotyczy