BindingList<T>.ListChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje po zmianie listy lub elementu na liście.Occurs when the list or an item in the list changes.

public:
 virtual event System::ComponentModel::ListChangedEventHandler ^ ListChanged;
public event System.ComponentModel.ListChangedEventHandler ListChanged;
member this.ListChanged : System.ComponentModel.ListChangedEventHandler 
Public Custom Event ListChanged As ListChangedEventHandler 

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, ListChanged jak obsłużyć zdarzenie.The following code example demonstrates how handle the ListChanged event. Aby zapoznać się z kompletnym przykładem, zobacz BindingList<T> temat Omówienie klas.For the complete example, see the BindingList<T> class overview topic.

void listOfParts_ListChanged(object sender, ListChangedEventArgs e)
{
    MessageBox.Show(e.ListChangedType.ToString());
}

Uwagi

ListChangedpowiadomienia o zmianach wartości elementów są wywoływane tylko wtedy, gdy typ elementu listy INotifyPropertyChanged implementuje interfejs.ListChanged notifications for item value changes are only raised if the list item type implements the INotifyPropertyChanged interface.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też