BindingList<T>.RemoveSortCore Metoda

Definicja

Usuwa wszelkie sortowanie zastosowane ApplySortCore(PropertyDescriptor, ListSortDirection) w przypadku zaimplementowania sortowania w klasie pochodnej; w przeciwnym razie podnosi. NotSupportedExceptionRemoves any sort applied with ApplySortCore(PropertyDescriptor, ListSortDirection) if sorting is implemented in a derived class; otherwise, raises NotSupportedException.

protected:
 virtual void RemoveSortCore();
protected virtual void RemoveSortCore ();
abstract member RemoveSortCore : unit -> unit
override this.RemoveSortCore : unit -> unit
Protected Overridable Sub RemoveSortCore ()

Wyjątki

Metoda nie została przesłonięta w klasie pochodnej.Method is not overridden in a derived class.

Uwagi

Klasa nie zapewnia podstawowej implementacji sortowania, więc RemoveSortCore zawsze generuje domyślnie wartość NotSupportedException domyślną. BindingList<T>The BindingList<T> class does not provide a base implementation of sorting, so RemoveSortCore always throws a NotSupportedException by default. Aby uzyskać więcej informacji na temat sortowania, ApplySortCore Zobacz metodę.For more information about sorting, see the ApplySortCore method.

Dotyczy