BindingList<T>.ResetItem(Int32) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie typu ItemChanged dla elementu w określonej pozycji. ListChangedRaises a ListChanged event of type ItemChanged for the item at the specified position.

public:
 void ResetItem(int position);
public void ResetItem (int position);
member this.ResetItem : int -> unit
Public Sub ResetItem (position As Integer)

Parametry

position
Int32

Indeks elementu, który ma być resetowany od zera.A zero-based index of the item to be reset.

Uwagi

Gdy jest powiązane z kontrolkami Windows Forms ResetItem , metoda powoduje odświeżenie kontrolek powiązanych z elementem na określonej pozycji. BindingList<T>When the BindingList<T> is bound to Windows Forms controls, the ResetItem method causes a refresh of controls bound to the item at the specified position.

Dotyczy