BindingList<T>.SortDirectionCore Właściwość

Definicja

Pobiera kierunek sortowania listy.Gets the direction the list is sorted.

protected:
 virtual property System::ComponentModel::ListSortDirection SortDirectionCore { System::ComponentModel::ListSortDirection get(); };
protected virtual System.ComponentModel.ListSortDirection SortDirectionCore { get; }
member this.SortDirectionCore : System.ComponentModel.ListSortDirection
Protected Overridable ReadOnly Property SortDirectionCore As ListSortDirection

Wartość właściwości

Jedna z ListSortDirection wartości.One of the ListSortDirection values. Wartość domyślna to Ascending.The default is Ascending.

Uwagi

Klasa nie zapewnia podstawowej implementacji sortowania, więc SortDirectionCore zawsze domyślnie zwraca wartość Ascending. BindingList<T>The BindingList<T> class does not provide a base implementation of sorting, so SortDirectionCore always returns Ascending by default. Aby uzyskać więcej informacji na temat sortowania, ApplySort Zobacz metodę.For more information about sorting, see the ApplySort method.

Dotyczy