BindingList<T>.IBindingList.AllowRemove Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy elementy można usunąć z listy.Gets a value indicating whether items can be removed from the list.

property bool System::ComponentModel::IBindingList::AllowRemove { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IBindingList.AllowRemove { get; }
 ReadOnly Property AllowRemove As Boolean Implements IBindingList.AllowRemove

Wartość właściwości

trueJeśli możesz usunąć elementy z listy za pomocą RemoveItem(Int32) metody; falsew przeciwnym razie.true if you can remove items from the list with the RemoveItem(Int32) method; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Implementuje

Dotyczy