BindingList<T>.IBindingList.RemoveSort Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobaczRemoveSort()For a description of this member, see RemoveSort()

 virtual void System.ComponentModel.IBindingList.RemoveSort() = System::ComponentModel::IBindingList::RemoveSort;
void IBindingList.RemoveSort ();
Sub RemoveSort () Implements IBindingList.RemoveSort

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, BindingList<T> gdy wystąpienie jest rzutowane IBindingList do interfejsu.It can be used only when the BindingList<T> instance is cast to an IBindingList interface.

Dotyczy