BindingList<T>.IBindingList.SortDirection Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, SortDirectionZobacz.For a description of this member, see SortDirection.

property System::ComponentModel::ListSortDirection System::ComponentModel::IBindingList::SortDirection { System::ComponentModel::ListSortDirection get(); };
System.ComponentModel.ListSortDirection System.ComponentModel.IBindingList.SortDirection { get; }
 ReadOnly Property SortDirection As ListSortDirection Implements IBindingList.SortDirection

Wartość właściwości

Jedna z ListSortDirection wartości.One of the ListSortDirection values.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, BindingList<T> gdy wystąpienie jest rzutowane IBindingList do interfejsu.It can be used only when the BindingList<T> instance is cast to an IBindingList interface.

Dotyczy