BindingList<T>.IBindingList.SupportsSearching Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, SupportsSearchingZobacz.For a description of this member, see SupportsSearching.

property bool System::ComponentModel::IBindingList::SupportsSearching { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IBindingList.SupportsSearching { get; }
 ReadOnly Property SupportsSearching As Boolean Implements IBindingList.SupportsSearching

Wartość właściwości

trueJeśli lista obsługuje wyszukiwanie przy użyciu Find(PropertyDescriptor, Object) metody; w przeciwnym razie,. falsetrue if the list supports searching using the Find(PropertyDescriptor, Object) method; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, BindingList<T> gdy wystąpienie jest rzutowane IBindingList do interfejsu.It can be used only when the BindingList<T> instance is cast to an IBindingList interface.

Dotyczy