BindingList<T>.IRaiseItemChangedEvents.RaisesItemChangedEvents Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy zmiany wartości właściwości elementu powodują ListChanged wystąpienie zdarzenia typu ItemChanged.Gets a value indicating whether item property value changes raise ListChanged events of type ItemChanged. Nie można zastąpić tego elementu członkowskiego w klasie pochodnej.This member cannot be overridden in a derived class.

property bool System::ComponentModel::IRaiseItemChangedEvents::RaisesItemChangedEvents { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IRaiseItemChangedEvents.RaisesItemChangedEvents { get; }
 ReadOnly Property RaisesItemChangedEvents As Boolean Implements IRaiseItemChangedEvents.RaisesItemChangedEvents

Wartość właściwości

trueJeśli typ listy implementuje INotifyPropertyChanged, w przeciwnym razie,. falsetrue if the list type implements INotifyPropertyChanged, otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Implementuje

Uwagi

IRaiseItemChangedEvents.RaisesItemChangedEventssprawdza typ listy, aby sprawdzić, czy implementuje INotifyPropertyChanged interfejs, aby wskazać, że zgłasza ListChanged zdarzenia ItemChanged , gdy wartości właściwości są zmieniane dla poszczególnych elementów listy.IRaiseItemChangedEvents.RaisesItemChangedEvents checks the list type to see if it implements the INotifyPropertyChanged interface to indicate that it raises ListChanged events of ItemChanged when property values are changed on individual list items. Nie można zastąpić tego elementu członkowskiego w klasie pochodnej.This member cannot be overridden in a derived class.

Dotyczy