BrowsableAttribute.Equals(Object) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy to wystąpienie oraz określony obiekt są równe.Indicates whether this instance and a specified object are equal.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object? obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Inny obiekt do porównania.Another object to compare to.

Zwraca

Boolean

true Jeśli obj jest równe temu wystąpieniu; w przeciwnym razie, false .true if obj is equal to this instance; otherwise, false.

Dotyczy