BrowsableAttribute.No Pole

Definicja

Określa, że nie można zmodyfikować właściwości lub zdarzenia w czasie projektowania.Specifies that a property or event cannot be modified at design time. To static pole jest tylko do odczytu.This static field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::BrowsableAttribute ^ No;
public static readonly System.ComponentModel.BrowsableAttribute No;
 staticval mutable No : System.ComponentModel.BrowsableAttribute
Public Shared ReadOnly No As BrowsableAttribute 

Wartość pola

BrowsableAttribute

Uwagi

Po oznaczeniu właściwości BrowsableAttribute konstruktorem wartości false ten atrybut jest ustawiany na stałą składową No .When you mark a property with the BrowsableAttribute constructor of the value false, this attribute is set to the constant member No. W związku z tym podczas sprawdzania, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, należy określić atrybut jako BrowsableAttribute.No .Therefore, when you check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as BrowsableAttribute.No.

Dotyczy

Zobacz też