BrowsableAttribute.Yes Pole

Definicja

Określa, że właściwość lub zdarzenie może być modyfikowane w czasie projektowania.Specifies that a property or event can be modified at design time. To static pole jest tylko do odczytu.This static field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::BrowsableAttribute ^ Yes;
public static readonly System.ComponentModel.BrowsableAttribute Yes;
 staticval mutable Yes : System.ComponentModel.BrowsableAttribute
Public Shared ReadOnly Yes As BrowsableAttribute 

Wartość pola

BrowsableAttribute

Uwagi

To pole jest ustawieniem domyślnym dla tego atrybutu.This field is the default setting for this attribute.

Po oznaczeniu właściwości BrowsableAttribute konstruktorem wartości true ten atrybut jest ustawiany na stałą składową Yes .When you mark a property with the BrowsableAttribute constructor of the value true, this attribute is set to the constant member Yes. W związku z tym podczas sprawdzania, czy atrybut jest ustawiony na tę wartość w kodzie, należy określić atrybut jako BrowsableAttribute.Yes .Therefore, when you check whether the attribute is set to this value in your code, you must specify the attribute as BrowsableAttribute.Yes.

Dotyczy

Zobacz też