CategoryAttribute.Action Właściwość

Definicja

Pobiera CategoryAttribute reprezentującą kategorię akcji.Gets a CategoryAttribute representing the Action category.

public:
 static property System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ Action { System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ get(); };
public static System.ComponentModel.CategoryAttribute Action { get; }
member this.Action : System.ComponentModel.CategoryAttribute
Public Shared ReadOnly Property Action As CategoryAttribute

Wartość właściwości

CategoryAttribute

A CategoryAttribute dla kategorii akcji.A CategoryAttribute for the action category.

Dotyczy