CategoryAttribute.Default Właściwość

Definicja

Pobiera CategoryAttribute reprezentowanie kategorii domyślnej.Gets a CategoryAttribute representing the Default category.

public:
 static property System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ Default { System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ get(); };
public static System.ComponentModel.CategoryAttribute Default { get; }
member this.Default : System.ComponentModel.CategoryAttribute
Public Shared ReadOnly Property Default As CategoryAttribute

Wartość właściwości

CategoryAttribute

A CategoryAttribute dla kategorii domyślnej.A CategoryAttribute for the default category.

Dotyczy