CategoryAttribute.GetLocalizedString(String) Metoda

Definicja

Wyszukuje zlokalizowaną nazwę określonej kategorii.Looks up the localized name of the specified category.

protected:
 virtual System::String ^ GetLocalizedString(System::String ^ value);
protected virtual string? GetLocalizedString (string value);
protected virtual string GetLocalizedString (string value);
abstract member GetLocalizedString : string -> string
override this.GetLocalizedString : string -> string
Protected Overridable Function GetLocalizedString (value As String) As String

Parametry

value
String

Identyfikator dla kategorii do wyszukania.The identifer for the category to look up.

Zwraca

String

Zlokalizowana nazwa kategorii lub null Jeśli zlokalizowana nazwa nie istnieje.The localized name of the category, or null if a localized name does not exist.

Uwagi

CategoryWłaściwość wywołuje tę metodę podczas pierwszego uzyskiwania dostępu do zlokalizowanej nazwy dla określonej kategorii.The Category property calls this method the first time it is accessed to look up the localized name for the specified category.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Zastąp tę metodę, aby dodać własne zlokalizowane nazwy do kategorii.Override this method to add your own localized names to categories. Jeśli dla danej wartości jest dostępny zlokalizowany ciąg, metoda powinna ją zwrócić.If a localized string is available for the given value, the method should return it. W przeciwnym razie Wywołaj metodę klasy bazowej, GetLocalizedString(String) Aby pozwolić klasie bazowej zlokalizować ciąg.Otherwise, call the base class's GetLocalizedString(String) method to let the base class localize the string.

Dotyczy