CategoryAttribute.Key Właściwość

Definicja

Pobiera CategoryAttribute reprezentującą kategorię klucza.Gets a CategoryAttribute representing the Key category.

public:
 static property System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ Key { System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ get(); };
public static System.ComponentModel.CategoryAttribute Key { get; }
member this.Key : System.ComponentModel.CategoryAttribute
Public Shared ReadOnly Property Key As CategoryAttribute

Wartość właściwości

CategoryAttribute

A CategoryAttribute dla kategorii kluczowej.A CategoryAttribute for the key category.

Dotyczy