Component.DesignMode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Component jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value that indicates whether the Component is currently in design mode.

protected:
 property bool DesignMode { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected bool DesignMode { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DesignMode : bool
Protected ReadOnly Property DesignMode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Component jest w trybie projektowania; w przeciwnym razie, false .true if the Component is in design mode; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Wskaźnik trybu projektowania jest przechowywany w; w ISite związku z tym, jeśli nie Component ma ISite skojarzonego z nim, wartość tej właściwości to false .The design mode indicator is stored in the ISite; therefore, if the Component does not have an ISite associated with it, the value of this property is false.

Dotyczy

Zobacz też