Component.Disposed Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy składnik jest usuwany przez wywołanie Dispose() metody .

public:
 virtual event EventHandler ^ Disposed;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler? Disposed;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler Disposed;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Disposed : EventHandler 
Public Custom Event Disposed As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Podczas tworzenia delegata należy zidentyfikować metodę Disposed , która obsługuje zdarzenie. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów programu obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa i podnoszenie zdarzeń.

Dotyczy

Zobacz też