Component.Finalize Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby niezarządzane i wykonuje inne operacje czyszczenia przed Component odzyskiwaniem przez wyrzucanie elementów bezużytecznych.Releases unmanaged resources and performs other cleanup operations before the Component is reclaimed by garbage collection.

!Component ()
~Component ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Uwagi

Ta metoda przesłania Finalize .This method overrides Finalize. Kod aplikacji nie powinien wywoływać tej metody; Finalize Metoda obiektu jest automatycznie wywoływana podczas wyrzucania elementów bezużytecznych, chyba że finalizacja przez moduł wyrzucania elementów bezużytecznych została wyłączona przez wywołanie SuppressFinalize metody.Application code should not call this method; an object's Finalize method is automatically invoked during garbage collection, unless finalization by the garbage collector has been disabled by a call to the SuppressFinalize method.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz finalizowanie metod i destruktorów, Oczyszczanie zasobów niezarządzanychi Zastępowanie metody Finalize.For more information, see Finalize Methods and Destructors, Cleaning Up Unmanaged Resources, and Overriding the Finalize Method.

Dotyczy