Component.GetService(Type) Metoda

Definicja

Zwraca obiekt, który reprezentuje usługę dostarczoną przez Component lub przez Container .Returns an object that represents a service provided by the Component or by its Container.

protected:
 virtual System::Object ^ GetService(Type ^ service);
protected virtual object? GetService (Type service);
protected virtual object GetService (Type service);
abstract member GetService : Type -> obj
override this.GetService : Type -> obj
Protected Overridable Function GetService (service As Type) As Object

Parametry

service
Type

Usługa udostępniana przez Component .A service provided by the Component.

Zwraca

Object

ObjectReprezentuje usługę zapewnioną przez Component lub, null Jeśli nie Component zapewnia określonej usługi.An Object that represents a service provided by the Component, or null if the Component does not provide the specified service.

Uwagi

Metoda ta może być zastąpiona przez klasę pochodną.This method can be overridden by a derived class.

Dotyczy

Zobacz też