Component.GetService(Type) Metoda

Definicja

Zwraca obiekt reprezentujący usługę dostarczaną przez Component obiekt lub przez obiekt Container.

protected:
 virtual System::Object ^ GetService(Type ^ service);
protected virtual object? GetService (Type service);
protected virtual object GetService (Type service);
abstract member GetService : Type -> obj
override this.GetService : Type -> obj
Protected Overridable Function GetService (service As Type) As Object

Parametry

service
Type

Usługa dostarczana przez usługę Component.

Zwraca

Object

Element Object , który reprezentuje usługę dostarczaną przez Componentusługę , lub null jeśli Component nie zapewnia określonej usługi.

Uwagi

Metoda ta może być zastąpiona przez klasę pochodną.

Dotyczy

Zobacz też