DescriptionAttribute.DescriptionValue Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg przechowywany jako opis.Gets or sets the string stored as the description.

protected:
 property System::String ^ DescriptionValue { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected string DescriptionValue { get; set; }
member this.DescriptionValue : string with get, set
Protected Property DescriptionValue As String

Wartość właściwości

String

Ciąg przechowywany jako opis.The string stored as the description. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").The default value is an empty string ("").

Uwagi

Domyślna implementacja Description właściwości po prostu zwraca tę wartość.The default implementation of the Description property simply returns this value.

Ta dodatkowa Właściwość istnieje, aby można było utworzyć od DescriptionAttribute i udostępnić zlokalizowaną wersję.This extra property exists so that you can derive from DescriptionAttribute and provide a localized version. Pochodny Lokalizowalny DescriptionAttribute będzie przechowywać prywatne pole logiczne, aby wskazać, czy zostało zlokalizowane.The derived localizable DescriptionAttribute will maintain a private Boolean field to indicate if it has been localized. Po pierwszym dostępie do Description właściwości zostanie wyszukany zlokalizowany ciąg i zapisany ponownie we DescriptionValue właściwości.On the first access to the Description property, it will look up the localized string and store it back in the DescriptionValue property.

Dotyczy