QueryBuilderMode Wyliczenie

Definicja

Określa typ zapytania magazynu danych, które ma być konstrukcja środowiska projektowego.Specifies the type of data-store query the design environment should construct.

public enum class QueryBuilderMode
public enum QueryBuilderMode
type QueryBuilderMode = 
Public Enum QueryBuilderMode
Dziedziczenie
QueryBuilderMode

Pola

Delete 3

Tworzona kwerenda jest kwerendą usuwającą.The query being built is a Delete query.

Insert 2

Tworzona kwerenda jest kwerendą INSERT.The query being built is an Insert query.

Select 0

Tworzona kwerenda to zapytanie SELECT.The query being built is a Select query.

Update 1

Tworzona kwerenda jest kwerendą aktualizującą.The query being built is an Update query.

Uwagi

QueryBuilderModeWyliczenie jest używane podczas wywoływania IDataEnvironment.BuildQuery metody w celu wskazania typu żądanego zapytania.The QueryBuilderMode enumeration is used when you call the IDataEnvironment.BuildQuery method to indicate the type of query desired.

Dotyczy