DesignerTransaction.Commit Metoda

Definicja

Zatwierdza tę transakcję.Commits this transaction.

public:
 void Commit();
public void Commit ();
member this.Commit : unit -> unit
Public Sub Commit ()

Uwagi

Po zatwierdzeniu transakcji projektanta transakcja jest uznawana za kompletną i nie śledzi dalszych zmian.When a designer transaction is committed, the transaction is considered complete and does not track further changes.

Po zatwierdzeniu transakcji dalsze wywołania tej metody nie wykonują żadnych operacji.Once a transaction has been committed, further calls to this method do nothing. Zawsze Wywołaj tę metodę po utworzeniu transakcji, aby upewnić się, że transakcja jest zamykana prawidłowo.Always call this method after creating a transaction to ensure that the transaction closes properly.

Dotyczy

Zobacz też